Zapytanie ofertowe nr 3 / 2019
Wsparcie aplikacji serverless w środowisku multi-cloud

Nazwa projektu:
Wsparcie aplikacji serverless w środowisku multi-cloud

Tytuł zamówienia:
Zapytanie ofertowe nr 3/2019: zakup pięciu komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych.

Termin składania ofert: 21/11/2019

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21/11/2019
a) W formie elektronicznej na adres e-mail: jozefina.krasnodebska@7bulls.com, lub
b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: jozefina.krasnodebska@7bulls.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Józefina Krasnodębska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 22 583 10 60

Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe nr 3_2019 Zakup komputerów"

Zalacznik nr 1 Formularz oferty 3_2019.docx.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 3_2019.docx.pdf

Załącznik nr 3 Wzór umowy z Wykonawcą 3_2019.docx.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3_2019 Zakup komputerów.docx.pdf

7bulls
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
eurostars
European Funds
European Union